Image
FACEBOOK
binebi1.ge@gmail.com
514 04 29 29
Image
Image
image
10 რამ, რაც პრემიუმ კლასის ბინების შესახებ უნდა იცოდეთ
სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბოლო ათწლე­უ­ლია სამ­შე­ნებ­ლო ბუ­მია, მხო­ლოდ დე­და­ქა­ლაქს წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ათო­ბით ახა­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სი ემა­ტე­ბა.

იზ­რდე­ბა კონ­კუ­რენ­ცი­აც, თით­ქმის ყო­ველ წელს იც­ვლე­ბა სტან­დარ­ტე­ბი, დი­ზა­ი­ნი და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, შე­სა­ბა­მი­სად, თუ მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა სხვე­ბის­გან, მას წარ­მა­ტე­ბის ნაკ­ლე­ბი შან­სი აქვს.

კონ­კუ­რენ­ცი­ის ზრდის ფონ­ზე იზ­რდე­ბა მო­თხოვ­ნე­ბიც ბი­ნის შე­ძე­ნის მსურ­ვე­ლე­ბის­გან. ამი­ტო­მაც სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ე­ბის ნა­წი­ლი ცდი­ლობს მათ პრეს­ტი­ჟულ უბ­ნებ­ში პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნე­ბი შეს­თა­ვა­ზოს, რაც ნიშ­ნავს იმას, რომ ისი­ნი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია და აშე­ნე­ბუ­ლია მა­ღა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით. თუმ­ცა, პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნე­ბი გარ­კვე­უ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით უნდა გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს.

მა­ინც რო­გო­რი უნდა იყოს პრე­მი­უმ კლა­სის ბინა? გთა­ვა­ზობთ 10 ფაქ­ტორს, რაც პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნებ­ში გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი უნდა იყოს:

1. პრე­მი­უმ კლა­სის ბინა უნდა იყოს ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა გა­რე­მო­ში. ფან­ჯრე­ბი­დან უნდა ჩან­დეს ლა­მა­ზი ხე­დე­ბი და იყოს სა­სი­ა­მოვ­ნო აი­ვან­ზე თუნ­დაც ყა­ვის ან ჩაის და­ლე­ვა.

2. პრე­მი­უმ კლა­სის ბინა, რო­გორც წესი, არ უნდა იყოს ქა­ლა­ქის ცენ­ტრი­დან მკვეთ­რად მო­შო­რე­ბულ ად­გი­ლას. იგი უნდა იყოს ცენ­ტრთან ახ­ლოს, თუმ­ცა, ამა­ვე დროს მყუდ­რო გა­რე­მო­ში, სა­დაც იქ მცხოვ­რებ­ლებს ქუ­ჩის ხმა­უ­რი და ხალ­ხმრავ­ლო­ბა არ შე­ა­წუ­ხებს;

3. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნას უნდა ჰქონ­დეს აუ­ცი­ლებ­ლად ნა­თე­ლი ოთა­ხე­ბი, მზის სხი­ვე­ბი დღის უმე­ტეს მო­ნაკ­ვეთ­ში უნდა ხვდე­ბო­დეს ფან­ჯრებს, ეს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ბი­ნა­ში მცხობ­რე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის;

4. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნებს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჰქონ­დეს დიდი აივ­ნე­ბი, რო­მე­ლიც უმ­ჯო­ბე­სია თუ იქ­ნე­ბა შე­მი­ნუ­ლი, რო­მე­ლიც ბი­ნას პრეს­ტი­ჟუ­ლო­ბას სძენს. შე­მი­ნუ­ლი აივ­ნე­ბის აშე­ნე­ბას მშე­ნებ­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში რა­ტომ­ღაც ერი­დე­ბი­ან. ამ მხრივ „ემე­რალდ ჯგუფ­მა“ უკან არ და­ი­ხია და სწო­რედ მსგავ­სი ტი­პის აივ­ნე­ბი შეს­თა­ვა­ზა მო­მა­ვალ მა­ცხოვ­რებ­ლებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ის პრე­მი­უმ კლა­სის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კომ­პლექ­სი ვა­კე­ში აშენ­დე­ბა და მას Marabda Hills-ი ერ­ქმე­ვა.

5. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნე­ბი უნდა იყოს მა­ღა­ლ­ჭე­რი­ა­ნი. არ­ცერთ ულტრა­თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექსში და­ბა­ლი ჭერი არ არის. მა­ღა­ლი ჭერი ბი­ნას სივ­რცეს სძენს.

6. პრე­მი­უმ კლა­სის ბინა აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მა­სა­ლე­ბის­გა­ნა­შე­ნე­ბუ­ლი და მო­პირ­კე­თე­ბუ­ლი, რათა გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი იყოს მისი გამ­ძლე­ო­ბა და უსაფრ­თხო­ე­ბა.

7. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნა­ში მცხოვ­რებს აუ­ცი­ლებ­ლად მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი უნდა ჰქონ­დეს ავ­ტო­მო­ბი­ლის პარ­კინ­გის პრობ­ლე­მა. პარ­კინ­გი უნდა იყოს სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექსში ისე­თი ზო­მის, რომ იქ ყვე­ლა მცხოვ­რებ­მა ადა­მი­ან­მა შეძ­ლოს მან­ქა­ნის გა­ჩე­რე­ბა და არ იფიქ­როს იმა­ზე, დახ­ვდე­ბა თუ არა თა­ვი­სუ­ფა­ლი ად­გი­ლი. თბი­ლის­ში ხში­რად აშე­ნე­ბენ კორ­პუ­სებს, რო­მელ­თაც პარ­კინ­გი სა­ერ­თოდ არ აქვთ. „ემე­რალდ ჯგუ­ფის“ მიერ და­წყე­ბულ სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექსში კი, რომ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა 2020 წლის­თვის დას­რულ­დე­ბა, სამ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი პარ­კინ­გი იქ­ნე­ბა.

8. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნე­ბის სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუს­ში უნდა იყოს ლიფ­ტი,გა­მარ­თუ­ლი, ფარ­თო, სწრა­ფი და ულტრა­თა­ნა­მედ­რო­ვე.

9. პრე­მი­უმ კლა­სის ბი­ნებს უნდა ჰქონ­დეთ თბო­ი­ზო­ლა­ცია. თბო­ი­ზო­ლა­ცია თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­აა, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად კორ­პუ­სის გათ­ბო­ბას და კორ­პუს­ში სით­ბოს შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს. ამ­ჟა­მად მსგავ­სი ტი­პის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კომ­პლექ­სე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში სულ თით­ზე ჩა­მო­სათ­ვლე­ლია. სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექ­სი Marabda Hills-ი აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ით იქ­ნე­ბა აღ­ჭურ­ვი­ლი.

10. და ბო­ლოს, პრე­მი­უმ კლა­სის ბინა უნდა გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არ­ქი­ტექ­ტუ­რით, უნდა იყოს ორ­გი­ნა­ლუ­რი, მიმ­ზიდ­ვე­ლი და პრეს­ტი­ჟუ­ლი.

წყარო - www.ambebi.ge